APB

Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) og sikkerhedsdatablade

Arbejder I med farlige stoffer og materialer, skal I sikre jer, at I har sikkerhedsdatablade på produkterne. Et sikkerhedsdatablad skal være på dansk og udarbejdes af leverandøren af produktet. Bladet skal indeholde 16 foruddefinerede punkter, der bl.a. beskriver farer ved produktet, forholdsregler ved brand, førstehjælp, krav til personlige værnemidler, fysiske-kemiske egenskaber og transportoplysninger. Medarbejderne i virksomheden skal have let adgang til sikkerhedsdatabladene for de stoffer og materialer, de bruger.

Arbejdspladsbrugsanvisning (APB)

Der skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for alle de farlige stoffer og materialer, som I anvender på jeres virksomhed. Arbejdspladsbrugsanvisningerne udarbejdes bl.a. på grundlag af leverandørens sikkerhedsdatablade og eventuelle andre tekniske specifikationer. Arbejdspladsbrugsanvisningen målrettes den enkle virksomhed og omhandler derfor de forhold, der gælder for brugen af stoffet eller materialet på lige præcis jeres virksomhed. Hensigten med en arbejdspladsbrugsanvisning er bl.a., at medarbejderne skal kende til de farer, der er forbundet med brugen af stoffet eller materialet, og ikke mindst kende til de foranstaltninger, der skal træffes ved brugen af produktet. Arbejdsplads­brugs­anvisningerne skal være let tilgængelige for de ansatte på kirkegården, samtidig med at de skal være instrueret i bruget af produkterne.

Kemisk APV

Når man arbejder med farlige stoffer og materialer, eller der er risiko for at blive udsat herfor, er der krav til, at den almindelige arbejdspladsvurdering (APV) udbygges med en risikovurdering – en kemisk APV. Dette gælder også, hvis man udsættes for farlige stoffer og materialer i forbindelse med reparations eller vedligeholdelsesarbejder. Risikovurderingen skal indeholde en liste over alle farlige stoffer og materialer, der forekommer på arbejdspladsen med henvisning til relevante sikkerhedsdatablade.

I den kemiske APV skal bl.a. stoffets eller materialets farlige egenskaber, udsættelsesgraden i forhold til de ansatte og virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er foretaget, vurderes. Risikovurderingen danner grundlaget for arbejdsgiverens og arbejdsmiljøorganisationens planlægning af, hvordan arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er ikke nødvendigt at gennemføre den særlige risikovurdering, hvis arten og omfanget af påvirkningerne fra stoffer og materialer vurderes at være ubetydelige, og det derfor er unødvendigt at lave forebyggende foranstaltninger.

Risikovurderingen skal revideres mindst hvert 3. år, eller såfremt der sker væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter eller i andre forhold, der har betydning for vurderingen.

Vi hjælper med at lave jeres Arbejdspladsbrugsanvisninger og kemiske APV

Skovbo Data Arbejdsmiljø tilbyder at hjælpe med at fremskaffe leverandørens sikkerhedsdatablade og udarbejde de lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger (APB’er) samt den kemiske APV. Vi rådgiver endvidere om de nødvendige forholdsregler ved brug af de farlige stoffer og materialer, personlige værnemidler, substitution mv.

Hos Skovbo Data Arbejdsmiljø er kunden altid i centrum, og vi yder rådgivning i et tæt samarbejde med kunden og målretter altid rådgivning og løsningsforslag i forhold til kundens aktuelle forventninger, formål og krav.

  • Skovbo Data
  • Industrivænget 18
    4622 Havdrup

  • CVR nummer: 66 81 07 12