APV OG ANSVARSFORDELING OMKRING DE USIKRE GRAVMINDER?

For at hjælpe menighedsrådene med de regler, der findes i forbindelse med usikre gravminder (gravsten mv) udsender vi følgende information:

Kirkeministeriet oplyser :
”at det følger af § 23 i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, at menighedsrådet har det daglige tilsyn med kirken og kirkegården. Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 1156 af. 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

Det er således menighedsrådets opgave at sørge for, at det ikke er forbundet med fare for menneskerat færdes på kirkegården.
Tilsvarende har menighedsrådet som arbejdsgiver pligt til at sikre, at arbejdspladsen overholder de almindelige arbejdsmiljømæssige regler.
I tilfælde, hvor menighedsrådet vurderer, at der er gravsten, der kan være til fare for sikkerheden på kirkegården, skal menighedsrådet gøre gravstedsejeren opmærksom herpå.

Menighedsrådet har således som udgangspunkt pligt til at varsle gravstedsejeren, før der iværksættes tiltag i forhold til at udbedre forholdet.
For så vidt angår gravsteder, der er i brug, tilhører gravminder på gravstedet gravstedsejeren, og det påhviler denne at sørge for at udbedre forhold, der udgør en sikkerhedsrisiko samt at afholde de udgifter, der er forbundet med udbedringen. Dette gælder også for gravsteder, hvor der er indgået en aftale om flerårig vedligeholdelse.”


Menighedsrådet har altså tilsyn og oplysningspligt over for gravstedsejerne. Gravstedsejeren SKAL have besked, hvis der er forhold, som ikke er i orden. Det er også menighedsrådet, der skal lave risikovurdering og træffe de nødvendige forholdsregler. Menighedsrådet har således handlepligten, til at få tingene bragt i orden. Menighedsrådet kan godt uddelegere arbejdsopgaven til ansatte men er ansvarshaver.

Arbejdstilsynet har været på besøg på flere kirkegårde og har afgivet påbud. Af disse påbud fremgår det:
Det er Arbejdstilsynets vurdering, at arbejdet på visse gravsteder, ikke kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der er fare for at opretstående gravsten kan vælte ned over de ansatte, med alvorlig legemsbeskadigelse til følge.

Mange af de opretstående gravsten var ikke sikret mod at vælte. De opretstående sten anslås til at veje fra 50 til 300 kg.
Mange af stenene stod løst således, at de rokkede, hvis man skubbede let til dem.

Arbejdsmiljølovens § 38:
Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

At. bekendtgørelsen nr. 559 af 17 juni 2004 om arbejdets udførelse § 7:
Arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.


Skovbo Data anbefaler ikke den almene opfattelse af vurderingskriteriet: ”På en sten over 60cm, der skal den kunne modstå et tryk på 35kg”.
Arbejdstilsynet mener at ”Kan en sten rokke, så kan den vælte og dermed gøre skade”. Dette for at sikre de ansatte samt besøgende på kirkegården!

De påbud, der er givet har typisk været med en frist på 5 måneder til at få bragt tingende i orden. Højrisiko gravminder skal afspærres omgående evt. med minestrimler eller lægges ned.

Arbejdsmiljøloven siger:

  • Det er virksomhedens (menighedsrådet) ansvar at informere alle ansatte om de farer, der potentielt er eller kan være på en arbejdsplads.
  • Får en ansat et kendskab til mulige fare på arbejdspladsen skal arbejdsgiveren informeres.


Kirkeministeriet præciserer:
”For så vidt angår gravsteder, der er i brug, tilhører gravminder på gravstedet gravstedsejeren, og det påhviler denne at sørge for at udbedre forhold, der udgør en sikkerhedsrisiko samt at afholde de udgifter, der er forbundet med udbedringen. Dette gælder også for gravsteder, hvor der er indgået en aftale om flerårig vedligeholdelse.”


Gravstedsejeren har det juridiske ansvar for de skader, en sten kan forvolde på besøgene og ansatte såfremt de er gjort opmærksom på, at der er et problem. Menighedsrådet har pligt til at forsyne dem med den viden. Gravstedsejeren bestemmer selv hvordan og hvorledes problemerne løses. Det juridiske ansvar gør at man har et erstatningsansvar, hvis der sker en skade. Er gravstedsejeren ikke informeret kan han ikke gøres erstatningsansvarlig og ansvaret falder tilbage på menighedsrådet!

Da Skovbo Data i forvejen udarbejder APV’er for kirker og kirkegårde kan vi i den forbindelse hjælpe med gennemgang af alle gravsteder på kirkegården for risikovurdering af gravminder,
udfærdigelse af rapport og forslag til en handleplan.

Med en APV er det nemt at oplyse både ansatte, gravstedsejer og alle der færdes på kirkegården om mulige fare og hvorledes disse håndteres.

Kontakt os for yderligere information om hvorledes vi kan hjælpe jeres kirkegård med at blive lovlig.

  • Skovbo Data
  • Industrivænget 18
    4622 Havdrup

  • CVR nummer: 66 81 07 12